CADpiping

Professional Blogs

Upútavka na softvér CADWorx Structure

Leave a comment

CADWorx Structure je relatívne novým nástrojom v portfóliu softvérov spoločnosti Hexagon. Vo verziách CADWorx Plant 2016 a nižšie obsahoval samostatný panel záložiek pre oceľové prvky a ich vkladanie. Vo verzií 2017 tento panel záložiek bol stále súčasťou softvéru, avšak spoločnosť Hexagon vyvinula samostatný softvér pre tvorbu oceľových konštrukcií a to CADWorx Structure 2017. Obsahoval katalógy jednotlivých oceľových prvkov, samozrejmosťou boli predchádzajú príkazy a nástroje zo záložiek “steel” v softvéri CADWorx Plant. Od novej verzie 2018 bol panel nástrojov “steel“ odstránený z produktu CADWorx Plant a tvorba oceľových konštrukcií je teraz vyhradená pre produkt CADWorx Structure 2018.

AA

Práve v tejto sekcií produktov CADWorx si ukážeme jednotlivé funkcie tohto nového produktu od spoločnosti Hexagon CADWorx Structure, ich využitie a použiteľnosť s ostatnými produktami CADWorx. Poukázané bude napr. na tieto zaujímavé funkcie produktu:

Oboznámenie s prostredím

Prvotná sekcia je ukážka jednotlivých ikon v novom prostredí. Keďže sa jedná o úplne nový softvér, programátori s Hexagonu zapracovali aj do produktu Structure nastavenie projektu. Poukázané bude aj na možnosti tohto nastavenia a ovplyvnenie jednotlivých funkcií pomocou týchto nastavení v záložke „setup“.

BB

 

Vytvorenie pomocnej siete a vkladanie komponentov

V tejto časti si poukážeme na možnosti vytvorenia pomocnej siete na ktorú bude možné vkladať jednotlivé oceľové prvky. Samotná sieť sa dá aj po vytvorení upravovať, poprípade je možné ju rozbiť a upravovať ju ako čiary. Výhodou je aj zobrazenie osovej mriežky, v jednotlivých osiach oceľových konštrukcií, ktorú je možné upraviť v samotnom nastavení softvéru.

CC

Následne je na tieto pomocné čiary možné vkladať jednotlivé oceľové prvky z rozsiahlej databázy.

DD

Prvky je možné otáčať, vkladať na pomocné čiary alebo zadávať požadované dĺžky pre oceľové prvky. Mimo bežných oceľových konštrukcií je možné vkladať aj základové pätky, rošty, plechy a iné. Do plechov je možné vytvárať diery, alebo predĺžené diery v závislosti od zadania užívateľa.

EE

Okrem vkladania prvkov cez paletu je možné prvky vkladať aj Autocad príkazmi ako kopírovanie, mazanie a iné.

FF

Všetky komponenty sú dynamické – majú uchytávacie body, ktorými je možné zadávať komponentom požadovanú dĺžku, poprípade spájať ich s inými oceľovými časťami.

GG

Tvorba vlastných oceľových profilov

Okrem použitia profilov v databáze (katalógoch) programu, má užívateľ možnosť vytvoriť si ľubovoľný profil podľa požiadavky. A to nielen ako model o statických rozmeroch ale zadefinovaním parametrických funkcií sa vytvorí tabuľkový zápis so všetkými zadefinovanými parametrami, ktoré užívateľ môže nastavovať pre ľubovoľné profily. Táto sekcia programu zahrnie práve toto nastavenie a vytvorenie užívateľského profilu.

II

Orezávanie oceľových častí, otvory v oceľových profiloch, zavetrovanie

Pri vkladaní komponentov podľa pomocnej mriežky, sa jednotlivé oceľové komponenty prekrývajú. To znamená, že nedochádza k ich upraveniu (okrem stavu kedy si užívateľ v nastaveniach projektu nastaví požadované pravidlá úpravy oceľových konštrukcií – „miter a cope“). V tejto sekcií pipefóra si ukážeme ako sa dá automaticky nastaviť a orezávanie a úprava vertikálnych oceľových nosníkov voči horizontálnym, poprípade opačne.

JJKK

Softvér takisto dokáže jednoducho vkladať zavetrovacie – podperné častí, priamo na horizontálne oceľové nosníky. Na výber je viacero typov zavetrávacích častí a ich následná úprava podľa požiadaviek užívateľa.

LL

Ak sa v projekte nachádzajú potrubia, zariadenia alebo externé referencie s 3D objektmi, je možné nástrojmi CADWorx Structure vyrezať do oceľových prvkov požadované tvary z určeným presahom. Okrem toho je výhodné aj to, že pri vytvorení takéhoto otvoru do oceľovej konštrukcie sa pri vymazaní komponentu, ktorý prechádza danou oceľovou konštrukciou automaticky odstráni aj vygenerovaný otvor. Pri roštoch je možnosť automatickej opravy takto vytvoreného otvoru. Čo je ešte zaujímavé, že s pohybom prvku, ktorý prechádza danou oceľovou konštrukciou sa pohybuje aj vytvorený otvor.

MM

Zaujímavou funkciou je taktiež delenie oceľových konštrukcií podľa určeného bodu užívateľom, poprípade ďalšou funkciou je možné spojiť požadované oceľové konštrukcie do jednotného celku.

NNNN1

Rebríky, schodiská a zábradlia

CADWorx Structure ponúka rozsiahlu databázu jednotlivých prvkov pre oceľové konštrukcie a taktiež ponúka aj možnosti tvorby zostáv a to pre schodiská, zábradlia a rebríky. V tejto sekcií si ukážeme ako jednoducho rýchlo a efektívne dokážeme pre jednotlivé oceľové prvky vkladať zábradlia, ako dokážeme na plošinu vytiahnuť rebrík (s klietkou alebo bez) a následne vložíme zábradlia okolo požadovaných bodov, pričom takéto zábradlie dokážeme orezať s ohľadom na výstup alebo vstup schodiska alebo rebríka. Po vytvorení vlastného nastavenia jednotlivých prvkov si takisto všetky tieto šablóny zostáv dokážeme uložiť a následne použiť pre nasledujúce projekty.

OOPP

Zadaním okrajových podmienok sa automaticky vygeneruje otvor požadovaných rozmerov.

QQ

Program obsahuje taktiež veľké množstvo úpravy zábradlia. Od rovného bežného zábradlia až po úpravu predĺženia, napojenia jednotlivých prvkov, stĺpikov, ukončenia stĺpikov, bočného napojenia zábradlia, typy oceľových prvkov a podobne.

RR

SS

Tvorba kusovníkov

Tvorba kusovníkov sa nastavuje priamo v nastavení projektu, resp. ďalšia časť nastavení je priamo v záložke BOM, kde si užívateľ nastaví štýl zobrazovania kusovníku. Po jednoduchom príkaze je automaticky vygenerovaný kusovník. Okrem toho je možné dodať popis k jednotlivým oceľovým prvkom odkazovými čiarami. Softvér automaticky optimalizuje umiestnenie popisných kót. Všetky výstupy je okrem možnosti umiestnenia do výkresového priestoru exportovať aj do programu Excel.

TT

Tvorba výkresov

Softvér Structure obsahuje nástroj na tvorbu výkresovej dokumentácie z modelového priestoru. Počiatočným nastavením si ukážeme ako nastaviť šablóny pre rôzne rozvrhnutia výkresov, nastavenie kótovacích štýlov, anotačných štýlov.

Tvorba výkresov

Po tomto nastavení program obsahuje tzv. “viewbox” ktorý určí pohľadové kocky, pre dané oceľové konštrukcie obdobne ako obsahuje program CADworx Plant. V tomto bode si ukážeme ako jednoducho vytvárať výkresovú dokumentáciu z oceľových konštrukcií.

pohlady structure.PNGViewbox

 

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s