CADpiping

Professional Blogs

Nadstavby pre BricsCAD

Leave a comment

AX3000

AX3000 je kompletná sada 3D softvérových modulov pokrývajúcich hlavné aspekty stavebných techník, ako sú HVAC, sanitárne, elektrické a stavebné simulácie a energetické certifikáty. AX3000 umožňuje návrh v 3D, na základe použitia inteligentných objektov. AX3000 zahŕňa analýzu, výpočet a modelovanie, v rámci uvedených modulov. Softvér bol vyvinutý ako prvý CAD program špecifický pre každodenné požiadavky v oblasti technológie budov a má podporu od fázy návrhu až po samotné riešenie výroby. Všetky moduly AX3000 sú teraz portované na platformu Bricscad a sú k dispozícii v 9 jazykoch.

AX3000

Moduly AX3000

 • Energetický certifikát
 • Energetická simulácia budov
 • Modul ventilácie a klimatizácie
 • Modul vykurovania
 • Modul sanitári
 • Modul elektro
 • Chladené záťaže

Výhody AX3000

 • Energetický certifikát priamo z CAD programu ktorý používame
 • Jednoduchý grafický alebo numerický vstup
 • Rozsiahly katalóg materiálov
 • Najrýchlejšie riešenie
 • Prehľadný zoznam možnosti

 

CADprofi Electrical

Je to softvér, ktorý pomáha pri navrhovaní všetkých elektrických zariadení v stavebníctve a priemysle. Softvér má možnosť návrhu na architektonické plány a taktiež aj možnosť vytvárať 3D modely pre niektoré typy inštalácií. Obsahuje niekoľko tisíc symbolov, založených na najnovších elektrických normách. CADprofi Electrical obsahuje kompletné knižnice od popredných výrobcov. Projektujeme v ňom architektonické plány, vieme vkladať zásuvky a konektory, nasadenie svietidiel, ako aj napájanie akéhokoľvek druhu energie. Dokážeme navrhovať mnohé typy inštalácií nízkeho napätia, poplachové systémy, káblové trasy, projektovanie systémov ochrany pred bleskom a pod.

CADProfi

Návrh sa vykonáva podľa požiadaviek dizajnéra. K dispozícií máme metrické alebo imperiálne jednotky. Softvér obsahuje množstvo nástrojov pre úplný popis a detaily projektov. Dokážeme si automatický číslovať objekty a systém rýchleho vyhľadávania nám umožňuje lepší prehľad v databáze produktov. CADprofi Electrical ma prístup ku rôznym CAD knižniciam, vieme si pridávať vlastné symboly alebo objekty a v neposlednej rade máme možnosť zapisovať použitý materiál.

 

Aplitop – TcpMDT

Tento softvér sa špecializuje na navrhovanie a programovanie technických aplikácií geodézie a pozemného staviteľstva. Vyvinuli širokú škálu riešení pre mapovanie a vytyčovanie. Modul TcpMDT je navrhnutý pre potreby projektov zahŕňajúce topografiu, stavebné inžinierstvo, architektúru a pod., pri ktorých je veľmi často potrebné pracovať s rôznymi typmi obrazov s vektorovými kresbami. MDT obrázky z ortografie automaticky vkladá do svojej skutočnej pozície.

TcpMDT

Možnosti:

Letecké fotografie a naskenované mapy – existuje niekoľko možností pre georeferenčné zobrazovanie obrázkov priradením skutočných súradníc terénu. Najjednoduchšie je vytvoriť referenčné čiary, spájajúce známe body na obrázku s bodmi na výkrese. Pre zložitejšie prípady sa značky môžu vložiť s menom a následne ich prepojiť s topografickými bodmi.

Fotografie s pozíciou – MDT tiež vklada fotografie na vlastné miesto, ak boli prijaté smartphonmi a kamerami s GPS. Každá fotografia je automaticky prepojená s topografickým bodom a môže byť umiestnená v danom meradle do svojej polohy.

Mapovanie – je možné zachytiť a vložiť do svojej skutočnej pozície WMS obrázky všetkých dodávateľov (tj regionálne mapovacie inštitúcie, kataster a iné verejné a súkromné subjekty).

Operácie s obrázkami – v CADe máme možnosť vykonať rôzne druhy úprav, ako je otáčanie, posúvanie, preklopenie, nastavenie jasu, vyváženosť farieb a pod. Zmeniť dokážeme aj rozlíšenie, alebo veľkosť a sýtosť farby. Ďalšími dobrými vlastnosťami je aj to, že vieme obrázok rozdeliť na viac častí, alebo do neho vieme vkladať iné obrázky.

Deformácia obrazu – použitím referenčných čiar alebo značiek môže byť obraz deformovaný buď projektívnou transformáciou alebo pogumovaním.

 

VP Softvér Softelec – VPHybridCAD

VP softver.png

VPHybridCAD predstavuje rad piatich medzinárodne ocenených softvérových riešení. Všetky sú vytvorené tak, aby efektívne spracovali staršie technické dokumenty. So softvérovými riešeniami softelec dosahujete najlepšiu možnú pridanú hodnotu, pre naskenované technické výkresy, plány a mapy. VPHybridCAD sú softvérové ​​riešenia svetovej triedy, pre kvalitnú vektorizáciu a rýchlu úpravu hybridných skenov. S úžasným technologickým prístupom bezproblémovo kombinuje spracovanie obrazu a technológiu CAD. VPHybridCAD kombinuje výhody konverzie rastrového vektora s vektorom s intuitívnou hybridnou úpravou a návrhom rastrových i vektorových objektov. Dokonca aj farebné a sivé kresby môžu byť spracované tak, aby optimalizovali vaše pracovné postupy.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s