CADpiping

Professional Blogs

CAESARII 2018 What´s new ?

Leave a comment

What´s new CAESARII 2018

Čo je nové v produkte CAESARII 2018

Posledná verzia CAESAR II ponúka veľké množstvo nových a rozšírených funkcií, v závislosti na súčasných požiadavkách trhu ako aj spätnej väzbe od stále rozširujúcej sa užívateľskej komunity. Nasledujúce zmeny boli zapracované v najnovšej verzii CAESAR.

CAESAR II 2018, verzia 10.00

Potrubné kódy a kódy zariadení

 • Pridaná podpora pre KHK úroveň II seizmickej analýzy, obsahujúca nasledujúce funkcie:
  • Upravený a zdokonalený sprievodca nastavením seizmicity (seismic wizard) s užívateľsky prívetivým rozhraním. Užívateľ si môže zvoliť KHK navrhovaný kód, zvoliť úroveň 1 alebo 2 a následne vypočítať seizmické zaťaženie (g).
  • Pridané nový prípady záťažových typov (stress types) na podporu 2. úrovne analýzy (K2P, K2SA, K2SR, K2L).
  • Pridaný nový výkaz (správa) pre 2. úroveň KHK ohybov (KHK Level 2 bend evaluatuion report), ktorá opisuje správanie v mieste ohybu daného systému.
  • Pridaná nová sekcia seizmickej analýzy do výkazu v sekcii rôznych údajových nastavení. Daná sekcia sumarizuje vstup a kalkulované g faktory (zväčšovaním gravitačného zaťaženia).
 • Aktualizované výpočty pri pozdĺžnych tlakových záťažiach v B31.4 kapitola IX, B31.8 kapitola VIII, Kanadská Z662 kapitola 11 a Det Norske Veritas (DNV)
 • Pridaná podpora pre B31.3 kapitola IX (vysoký tlak)
 • Aktualizované boli nasledovné normy: B31.3-2016, B31.8-2016, B31.8 kapitola VIII-2016 a EN13480-2014 (publikované v 2016)
 • Aktualizované na najnovšie štandardy pre JPI-7S-77-10 (2010) a HPGSL/KHK (2012)

Materiál a obsah

 • Aktualizované z dôvodu podpory poslednej verzie JPI a HPGSL kódov. Aktualizácie zahrňujú nasledovné zlepšenia:
  • Boli aktualizované materiály aplikovateľné pre JPI a HPGSL kódy v materiálovej databáze. Takisto boli aktualizované voliteľné databázy materiálov (UMAT_HP&JPI.UMD a UMAT_MHI.UMD) novými materiálmi.
  • Pridaná možnosť zvoliť materiál ako nešpecifikovateľný (unspecified), pri zadávaní typu v databáze materiálov (material database editor) pre HPGSL a JPI potrubné kódy.
 • Boli aktualizované materiály pre EN-13480 a takisto opravené rozličné chyby
  • Pridané nové materiály z EN 10216-2:2013, EN 10216-5:2013 a EN 10217-7:2014
  • Aktualizovaný obsah existujúcich materiálov v EN 10216-5:2013
  • Opravené hustota pre 429 (304L) nerezovú oceľ
  • Pridané údaje medzi ťahu a upravené hustoty pre viacero EN materiálov
  • Upravená koeficient tepelnej rozťažnosti a elastických modulov pre 1.4462S a 1.4462W
  • EN 10216-2:2013 (200,000hr) materiály sú teraz dostupné pre CODETI.
 • Ruské typy materiálov sú teraz dostupné pre B31.1, B31.3, B31.4 a B31.8. Program odkazuje na tieto materiály z užívateľského súboru UMD v databáze.. Pre viacero informácií, je potrebné preštudovať si užívateľskú databázu s názvami alebo Caesar II užívateľskú príručku poprípade online pomocníka.
 • 4 kapitola XI, skôr než B31.11 používajú rovnaké materiály ako B31.4 a B31.4 kapitola IX.
 • Zdokonalené zobrazovanie maxima (FX, FY, FZ, MX, MY, MZ) hodnôt v statickej výstupnej grafike. Hodnoty sa zobrazia príslušne z uzla do uzla (from node to node), v režime stredovej osi a na správnom konštrukčnom uzly (pre oceľové prvky).

Konfigurácia

Nové DirectX 9, DirectX 11, OpenGL2 pričom Caesar II určí ovládač nastavenie grafiky pre Grafické nastavenia v tabuľke Caesar II konfiguračné nastavenia. Ovládač grafických nastavení je nastavený na inteligentné zvolenie , to znamená, že softvér si inteligentne zvolí zodpovedajúci ovládač na základe systémových nastavení. Informácie o aktuálnom zvolenom grafickom ovládači sú v súčasnej verzií zobrazené v spodnej stavovej lište.

Identifikácia zavesení (supportov) a jednotlivých elementov

Rozšírená identifikácia väzieb (restraints), závesov (hamgers) a jednotlivých elementov v celom softvéri.

 • Rozšírený panel väzieb (restraints auxiliary panel) s dvomi dodatočnými definíciami týchto väzieb na podporu až šiestich stupňov voľnosti
 • Pridané nové pole Tag pre každý typ väzby
 • Pridaný nový stĺpec Tag a GUID pri vstupnom zadávaní väzieb (restraints). Tieto polia odzrkadľujú nové možnosti softvéru, čítať a importovať ID a zobraziť iba GUID údaje z PCF súborov.
 • Pridané pole Tag pre závesy (hangers) v pomocnom panely a pri potrubnom zadávaní
 • Aktualizované zadávanie závesov (hangers), vrátane Tag a zobrazovania len závesových GUID stĺpcov. Tieto polia odzrkadľujú nové možnosti softvéru, čítať a importovať ID a zobraziť iba GUID údaje z PCF súborov.
 • Pridané pole názov element (element name) do vstupného potrubného zadávania a na vstupný zoznam elementov. Názvy elementov sa takisto vykazujú vo výkazoch síl, výkazoch zaťažení a zaťažení na izometrických výkresoch.
 • Softvér v súčasnej verzii umožňuje upraviť a namapovať atribút v PCF súbore. Ak si to uvedieme na príklade, môžete namapovať definíciu atribútu z položky NAME alebo TAG do položky TAG v programe. Takisto je možné zobrazovať tagy a GUID údaje v anotáciách v napäťových výkresoch izometrií.
 • Pridaná možnosť zobraz tag (show tags) v nastaveniach čísla uzlov (node numbers), aby bolo možné zobraziť tagy supportov, závesov a názvy elementov v grafickom zobrazení.
 • Pridané Tag/GUID pole v aplikáciách výstupných výkazov a vo výstupných tabuľkách MDB.

Potrubné vstupy

 • Pri odstránení potrubného element, softvér zachová pôvodné uzlové súradnice pre všetky odpojené segment namiesto toho, aby na tieto segment použil globálne nastavenia (0,0,0)
 • Implementovaná funkcia nájdi a nahraď v zozname prvkov. Užívateľ môže použiť funkcií nájdi/vyhľadaj (find/replace), kliknutím pravého tlačidla v zozname prvkov a hľadať, poprípade nahradiť vybraný stĺpec.
 • Nastavenie Strelky (severu) (set north direction), nahradzuje Rotáciu modelu (model rotation) v rozšírených možnostiach PCF importu (APCF) a špeciálne exekučných parametrových dialógových kolonkách (Special execution parameters). Orientácia modelu nahrádza rotáciu modelu pri nahrávaní S3D/SPR modelového dialógového okna. Teraz môže užívateľ špecifikovať orientáciu Smart3D alebo SmartPlant review modelu, kde bude importovaný. Je to užitočná vlastnosť keď sa nepoužije počiatočné mapovanie CAESARU II
 • Pridaná možnosť predchádzajúca a vrátenie do dialógového okna Čísel trás v klasickom okne potrubných vstupov a staitckých výstupných procesov. Predchádzajúca možnosť umožní uložiť súčasný pohľad a vrátiť sa do predchádzajúceho pohľadu. Vrátanie umožní prepínanie výbermi čísel trás.

Napäťové scenáre – editor

Zlepšila sa prehľadnosť a funkčnosť možnosti odstrániť (delete) v aplikácií statickej analýzy – napäťové scenáre – editor (static analysis – load case editor). Keď sa odstráni prípad zaťaženia v aplikácií statickej analýzy- napäťové scenáre, objaví sa okno odstránenia napätí aj s jednotlivými nadväznosťami, ktoré sú týmto zmazaním ovplyvnené. Zostávajúce prípady zaťaženia sa automaticky prečíslujú.

3D model / Grafika

 • Rozšírenie vlastností o funkciu osi (axis) predtým to bol kompas (compass) a takisto o funkciu konfiguračný manažér (nástroje/konfigurácia/nastavenie ), to umožňuje zobrazenie Strelky v klasickom potrubnom zadávaní a statickom výstupnom procese. Strelka indikuje orientáciu severu daného systému.
 • Otáčanie väzieb, ako RX, RY a RZ sa v tejto verzii zobrazuje spolu s grafickými rotačnými šípkami.
 • Aktualizovaný softvér aby bola zaistená konzistentná fukcionalita, pri použití tlačidiel delete a backspace v 3D modely. V súčasnej verzii pri stlačení tlačidla Delete, ak má užívateľ zvolený jeden alebo viacero elementov, sú tieto elementy zmazané. Softvér už neposkytuje túto funkciu pri stlačení tlačidla Backspace, ak má užívateľ vybrané určité komponenty. (Funguje však s anotáciami alebo posunom geometrie).
 • Pridanáa ikonka Mill tolerancie do toolbaru Legenda (legends toolbar). To znamená, že Mill tolerancia bola pridaná do nastavení v menu v klasickom potrunom zadávaní (classic piping Input) a takisto pri tlačovom výstupe (plotoptions) v statickom výstupnom procese (static output processor).
 • Symboly pre väzby na vonkajšej strane potrubia zostanú viditeľlné keď sa použije nastavenie = Nastavenie/Väzby options/restraints).
 • Rozšírený 3D mód, to znamená že napr. viacnásobné závesy sa zobrazujú osobitne s odkazmi na pozíciu závesu pri použití nastavení = nastavenia/závesy (options/hangers). V predchádzajúcej verzií softvér zobrazoval len jeden záves ak boli použité viacnásobné závesy.
 • Pridanáa možnosť ukáž fixované (show fixed) v nastaveniach = nastavenia (options)/displacement aby bolo možné zobraziť pevné vektory v 3D modely.

Analýza

 • Aktualizácia ISO 14692 výpočtu pre napätia používajúce kombinačné metódy (skaláre, max, min atď). V predchádzajúcej verzii, softvér nepoužíval efektívne oblúk a axiálne napäťové hodnoty pri používaní výpočtu kombinačných metód SIGNMAXSIGNMIN.
 • Prepracované užívateľské prostredie pre API 610 modul zariadení na zlepšenie funkcionality a použiteľnosti. Nové obsiahnuté vlastnosti sú:
  • Rýchle zadávanie a prezeranie API 610 čerpadiel
  • Nastavenie zaťaženia (Load case sets) dovoľuje rýchlo definovať zaťaženie na sacej a výtlačnej strane hrdiel čerpadiel
  • Analýza viacnásobných zaťažení a použitie viacerých čerpadiel
  • Schopnosť na aktualizovanie zaťažení ak výsledky importovaných a prepojených zaťažení potrubí sa zmení
  • Jednoduché a prehľadné výsledky na karte výstupov (Output)

Užívateľské rozhranie

 • Možnosť pridania do panelu rýchlych záložiek (Add to quick access toolbar) použitím pravého tlačidla na ľubovoľnú ikonu, ktorú chce užívateľ pridať na kartu rýchlych záložiek

Integrácia

 • Aktualizovaný inštalačný sprievodca CAESAR II, vrátane zahrnutia krokov na inštaláciu B31J dodatočného produktu od Paulin Research group (PRG). B31J poskytuje škálu výpočtov pre revidovanú SIFs a flexibilné faktory, ako definuje prichádzajúca revízia do ASME B31J – Stress Intensification Factors (i-factors), Flexibility Factors äk-factors) and their determination for metallic piping components. B31J je zahrnutá s poslednou verziou Caesar II a poskytuje užívateľovi použitie PRG FEA tools aplikáciu na vykonanie empirických B31J kalkulácií (CR-TX-20363)
 • Pridané nové pole dĺžka pre uzlový nárastok (length for nodal increment) do rozšírených PDF okien. Toto pole stanovuje prírastok uzla pre importované PCF súbory založené na dĺžkach potrubí, ktoré umožňujú pridaniu viacerých uzlových nárastkov pre väčšie dĺžky potrubia

Dokumentácia/pomocník

 • Pridané podrobnejšie vysvetlenie a príklad pre použitie Alternatívneho SUS/OCC (Alternate SUS/OCC) vlastnosti v záťažovom editore (load case editor) v sekcií statickej analýzy užívateľského manuálu Caesar II.
 • Revidované, reorganizované a pridané zobrazenie do návodu A (tutorial A) v aplikačnom manuáli Caesar II
 • Pre poskytnutie jasnejšieho porozumenia, revidovaný prehľad a workflow pre rozšírený pCF import (APCF) (Advanced PCF Import) v zadávaní potrubnej referencie (Piping input reference) užívateľského manuálu Caesar II.

 

Autor: Jaroslav Čierny

 

Author: cadpiping

CAD Application Engineer

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s